top of page

KAMERA KAYDI AYDINLATMA METNİ

Saldos Ticaret Anonim Şirketi (“Saldos” ve/veya “Şirketimiz”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Kanun ve Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Şirketimiz bünyesinde bulunan kameralardan elde edilen “Kamera Kayıtları”, şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız aranmaksızın işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz, yukarıda işlenen kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak Tedarikçi Güvenlik Şirketleri ile Sistem Tedarikçisi Şirketler veya talep edilmesi durumunda Kanunen Yetkili Kamu Kurumları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz kişisel verilerinizi, şirket bünyesinde bulunan kamera kayıt faaliyetleri sonucunda meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak elde etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahibi olarak Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No:54/A Söke-Aydın adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Noter kanalıyla resmi usulde iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

bottom of page