top of page

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SALDOS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ KULLANICILARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

 

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı 

 

Saldos Ticaret Anonim Şirketi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve     ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

 

Saldos Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni(“Aydınlatma Metni”), KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma         Yükümlülüğü”başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma     yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,          veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır..

 

2. Veri Sorumlusu 

 

Veri Sorumlusu: Saldos Ticaret Anonim Şirketi

 

Adres: Cumhuriyet Mah Akeller Cad. No:107 Söke / Aydın

 

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Saldos Ticaret Anonim Şirketi” ya da “Firma”  olarak anılacaktır.) 

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,

 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

şeklinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

 

4. İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kişisel verileriniz güvenli bir şekilde, KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

Kimlik Verisi

İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn:Ad, Soyadı)

İletişim Verisi

İlgili kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir. (Örn:E-posta adresi,)

İşlem Güvenliği Verisi

Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Örn. Güvenlik anahtarları, Kullanıcı adı, Kullanıcı ID, Şifre, Log kayıtları, IP Adresleri )  

 

 

5. Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Saldos Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerek mevzuata gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,

 

  • Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

  • Kurumsal web sitemiz üzerindeki faaliyetlerin yürütülmesi,

  • Kurumsal web sitemiz üzerinden işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

  • İlgili kişi tarafından iletişim sekmesinde yer alan kanallardan talepte bulunulması halinde, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikâyette bulunulabilmesinin sağlanması,

  • Saldos Ticaret Anonim Şirketi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

  • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

  • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

  • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

amaçlarıyla işlenecektir. 

 

6. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak kişisel verileriniz,

 

  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

 

KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

 

7. Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi 

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Firma ve Firma’ya bağlı merkez ve birimlerin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi dâhilinde Firma uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir yahut saklama sürelerine firmamızın kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

8. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

 

İlgili kişi, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. no: 107 Söke / Aydın adresine yazılı olarak veya  legal@saldos.com.tr adresine e-postanızın Firma sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya saldos@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Saldos Ticaret Anonim Şirketi  Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Saldos Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre firma internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

                                               

 

Unvan: Saldos Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No : 0741063827500014

Telefon numarası: 0850 304 04 08

Posta Adresi : Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. no: 107 Söke / Aydın

E-posta adresi : legal@saldos.com.tr

Kep adresi: saldos@hs01.kep.tr

bottom of page