top of page

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SALDOS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN AYDINLATMA METNİ 

 

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı 

 

Saldos Ticaret Anonim Şirketi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

 

Saldos Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni(“Aydınlatma Metni”), KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. Veri Sorumlusu 

 

Veri Sorumlusu: Saldos Ticaret Anonim Şirketi

 

Adres: Cumhuriyet Mah Akeller Cad. No:107 Söke / Aydın

 

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Saldos Ticaret Anonim Şirketi ” ya da “Firma”  olarak anılacaktır.) 

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

şeklinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

 

4. İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kişisel verileriniz güvenli bir şekilde, KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

Kimlik Verisi

İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn:Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, İmza, Uyruk, Medeni Hali)

İletişim Verisi

İlgili kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir. (Örn: Telefon Numarası, E-posta Adresi)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi

İlgili kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Fotoğraf)

Mesleki Deneyim Verisi

İlgili kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Kurs Bilgileri Sertifikasyon Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Mesleki Unvan, Eğitim Durumu, Mezun olunan okul ve bölüm adı, Meslek, Önceki Görevi, İş Deneyimleri)

Diğer - Referans Bilgileri

Referansların Ad - Soyad Bilgileri

 

5. Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Saldos Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerek mevzuata gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,

 

 • Firma işlerinin yürütüldüğü veya Firma’ya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, kamusal ve iş sağlığı güvenliklerinin temini, 

 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • İlgili kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,  

 • Firma’nın tüm insan kaynakları süreç ve politikalarının yürütülebilmesi, 

 • İnsan kaynakları süreçlerinde Firma’ya gelen başvuruların iş süreçlerine uygun ve etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi,

 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülebilmesi,

 • Firma ve Firma’ya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapılabilmesi, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilebilmesi,

 • Firma’da kariyer süreçlerine ilişkin Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçilebilmesi,

 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi

 

amaçlarıyla işlenecektir. 

 

6. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak kişisel verileriniz,

 

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

 

KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

 

7. Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi 

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Firma ve Firma’ya bağlı merkez ve birimlerin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi dâhilinde Firma uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir yahut saklama sürelerine firmamızın kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

8. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

 

İlgili kişi, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. no: 107 Söke / Aydın adresine yazılı olarak veya  legal@saldos.com.tr adresine e-postanızın Firma sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya saldos@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Saldos Ticaret Anonim Şirketi  Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Saldos Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre firma internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

                                               

 

Unvan: Saldos Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No : 0741063827500014

Telefon numarası: 0850 304 04 08

Posta Adresi : Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. no: 107 Söke / Aydın

E-posta adresi : legal@saldos.com.tr

Kep adresi: saldos@hs01.kep.tr

bottom of page